/

Welkom

Advocatenkantoor Van De Keere is een multidisciplinair advocatenkantoor gelegen te Gent met een
sterke focus op kwalitatieve juridische dienstverlening.
 
De dienstverlening strekt zich uit van het verdedigen en vertegenwoordigen voor de Belgische en Europese
rechtbanken en Hoven tot het verlenen van advies, het opstellen van contracten en het voeren van onderhandelingen.
 
Het kantoor is voornamelijk actief in het burgerlijk recht (aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en familierecht),
handelsrecht, verkeersrecht, strafrecht en fiscaal recht.
 
Steeds wordt op een persoonlijke, transparante en toegankelijke wijze gecommuniceerd
aangaande de stand van het dossier. Wanneer voldaan is aan de voorwaarden kan pro-deo opgetreden worden.

Advocaten

Didier Van De Keere

 • Licentiaat in de rechten  
 • Advocaat sinds 1977

Materies

 • huurrecht
 • bouw- en aannemingsrecht
 • familierecht (echtscheiding, erfenis, afstamming,..)
 • strafrecht 
 • verkeersrecht
 • burgerlijk aansprakelijkheidsrecht
 • contractenrechten
 • intellectuele rechten

Laurent Van De Keere

 • Master in de rechten (optie ‘Economisch recht’)
 • Houder getuigschrift 'Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken' 
 • Advocaat sinds 2013

Materies

 • strafrecht 
 • bouw- en aannemingsrecht
 • insolventierecht
 • contractenrechten
 • intellectuele rechten 

/

Expertises

VERKEERSRECHT

U BENT GEDAGVAARD VOOR DE POLITIERECHTBANK?

Indien u een verkeersovertreding heeft begaan zal u zich in sommige gevallen moeten verdedigen voor de politierechtbank. U ontvangt dan een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank. Op de zitting kan u zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat.

Puttende uit jarenlange praktijkervaring en knowhow verdedigen wij u voor de politierechtbank.

Vaak zullen de kosten van de advocaat van uw keuze gedekt zijn door uw autoverzekering (met inbegrepen polis rechtsbijstand) of een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering.

Contacteer ons nu voor een gratis eerste advies.

U WAS BETROKKEN IN EEN VERKEERSONGEVAL?

Indien u het slachtoffer bent van een verkeersongeval is de politierechtbank eveneens bevoegd om uitspraak te doen over de vergoeding van schade ontstaan uit het verkeersongeval.

Wij staan u bij om een gepaste en zo volledig mogelijk morele en materiële schadeloosstelling te bekomen.

Indien de veroordeelde niet beschikt over de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (beter gekend als ‘autoverzekering’) en bovendien insolvabel blijkt te zijn, kan men zich richten tot  het gemeenschappelijk waarborgfonds om alsnog vergoed te worden voor geleden schade. Op die manier blijft de schadelijder niet in de kou. 

ECHTSCHEIDING

VERSCHILLENDE GRONDEN

Een echtscheiding kan uitgesproken worden op grond van 2 echtscheidingsgronden:

 • Echtscheiding door onderlinge toestemming (80% van de echtscheidingen).
 • Echtscheiding na onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (20% van de echtscheidingen). 

In beide gevallen dient men echter steeds een gerechtelijke procedure te doorlopen teneinde uit het echt te scheiden. Enkel de familierechtbank is bevoegd om de echtscheiding uit te spreken.

De echtscheiding door onderlinge toestemming (vaak ‘EOT’ genoemd) houdt in dat beide echtgenoten het eens zijn om het huwelijk te beëindigen en beide echtgenoten tot een akkoord komen wat betreft  de materiële (verdeling huis, auto , verzekeringen,..) en familiale (ouderlijk gezag, alimentatie,…) gevolgen. Het gesloten akkoord wordt naderhand voorgelegd aan de rechter. De rechter bekrachtigd vervolgens normaliter het akkoord.

De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (vaak ‘EOO’ genoemd) wordt uitgesproken wanneer er sprake is van een onherstelbare ontwrichting, m.a.w. een onleefbaar huwelijk. Bij een onherstelbare ontwrichting is de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten redelijkerwijze onmogelijk geworden. De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting kan zowel door één als door beide echtgenoten gevraagd worden. De rechtbank zal de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting uitspreken in volgende gevallen:

 • Na een gezamenlijke aanvraag door beide echtgenoten, na meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden te zijn.
 • Na een aanvraag van één van beide echtgenoten, na meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden te zijn.
 • Bij het leveren van bewijs van feiten die een onherstelbare ontwrichting uitmaken (bv. overspel).

VOORLOPIGE MAATREGELEN

In afwachting van een definitieve regeling dienen vaak voorlopige maatregelen getroffen te worden door de familierechtbank aangaande de afzonderlijke verblijfplaats, ouderlijk gezag, alimentatie,....

Ook in geval van echtelijke moeilijkheden kan de familierechtbank voorlopige maatregelen bevelen. In geval voorlopige maatregelen dringend zijn kan geopteerd worden voor een procedure in kortgeding. Indien zelf een kortgeding niet snel genoeg zou zijn kan men zich ook richten tot de voorzitter van de rechtbank. 

FAILLISSEMENT

De wetgever heeft gepoogd om door middel van het faillissement een kader te creëren waarin ondernemingen zonder enige toekomst een einde kunnen nemen op een wijze die de schade beperkt voor de gefailleerde en haar schuldeisers.  

In die zin biedt het faillissement de gefailleerde bescherming tegen haar schuldeisers doch wordt hij ontzet van het beheer van zijn of haar onderneming.

Het faillissement werd gelukkig de laatste decennia uit de taboesfeer getild. Nochtans werd de voorbije jaren een gestage stijging genoteerd (bron). Steeds vaker gaan ondernemingen echter failliet, niet om reden van mismanagement, maar om markt gerelateerde redenen. Sommige markten veranderen immers zo snel door technologische of economische ontwikkelingen dat niet elke onderneming het haalt.

Beschikkende over de nodige expertise en doortastendheid adviseren wij u wanneer uw onderneming zich in moeilijkheden bevind. 

Ook indien u failliet werd verklaard staan wij u bij teneinde u belangen te behartigen gedurende de gehele faillissementsprocedure.

Gekoppeld aan onze expertise in het strafrecht staan wij u tevens ook bij indien u verdacht wordt van faillissementsmisdrijven.

WANNEER KAN ER SPRAKE ZIJN VAN EEN FAILLISSEMENT?

Een onderneming kan enkel failliet verklaard worden wanneer voldaan is aan drie voorwaarden: (artikel 2 Faillissementswet)

 • hoedanigheid van handelaar

Een handelaar is degene die daden van koophandel uitoefent en daarvan in hoofdzaak of aanvullend zijn beroep van maakt (artikelen 1 t.e.m. 3 Wetboek van Koophandel). Niet-handelaars kunnen eventueel wel gebruik maken van de collectieve schuldenregeling.

 • staking van betaling

De handelaar moet op duurzame wijze opgehouden zijn te betalen en verbintenissen na te komen ten aanzien zijn schuldeiseres.

 • geschokt krediet

Schuldeisers, leveranciers, banken etc. moeten de handelaar weigeren om krediet te verlenen. Er moet met andere woorden sprake zijn van een zekere uitzichtloosheid.

OP WELKE MANIER KAN EEN FAILLISSEMENT TUSSENKOMEN?

Een faillissement wordt steeds vastgesteld en uitgesproken door de rechtbank van Koophandel.

Een faillissement kan door de handelaar/vennootschap zelf aangevraagd worden, maar kan ook uitgesproken worden op vraag van een schuldeiser of het openbaar ministerie.

Teneinde het faillissement in goede banen te leiden wordt voor elk faillissement een curator en een rechter-commissaris aangesteld.

De rechter-commissaris is een rechter van de rechtbank van koophandel die nauw betrokken is bij het faillissement.

Een curator is een advocaat die opgenomen is op de lijst van curatoren. De curator heeft in principe ervaring in de faillissementsrecht en aanhorende noodzakelijke rechtstakken.

De eerste taak van de curator bestaat er in om te bepalen wat de inhoud is van de onderneming. Welke goederen behoren toe aan de onderneming? Welke schulden zijn?...

Verder doet de curator natuurlijk ook het noodzakelijke aangaande het personeel.

Teneinde de schulden te bepalen wordt aan de schuldeisers van de gefailleerde gevraagd om een aangifte van schuldvordering in te dienen.  De curator beslist na aangifte welke schulden hij

VENNOOTSCHAPSRECHT

Ondernemen doet men vaak best onder de vorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid.

De rechtspersoonlijkheid heeft immers als gevolg  dat de vennootschap volledig zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. De vennootschap kan met andere woorden overeenkomsten aangaan net zoals natuurlijke personen en enkel de vennootschap, en niet haar vennoten, is gehouden tot nakoming van de door de vennootschap aangegane verbintenissen.

Bovendien zijn er ook veel fiscale redenen om te opteren voor een vennootschap.  

WELKE VENNOOTSCHAPSVORM?

De belgische wetgever heeft verschillende soort vennootschappen in het leven geroepen, waarvan de bekendste ongetwijfeld zijn: de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperking van aansprakelijkheid (BVBA). Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel andere soorten.

Elke vennootschapsvorm probeert tegemoet te komen aan de noden van ondernemingen en haar deelnemers.

Niettegenstaande de vennootschapsvorm reeds een kader voorziet kan men zelf nog de mogelijkheden van vennootschap verder verfijnen door middel van statuten.

GESCHILLEN?

Vennootschappen worden nog steeds de facto geleid door mensen en soms gaat het wel eens mis tussen de aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap.

Indien u een geschil heeft binnen vennootschap, zijnde als bestuurder of als aandeelhouder, staan wij u bij teneinde uw belangen te vrijwaren.

INVORDERING FACTUREN

Als onderneming is de betaling van de door u geleverde goederen en diensten van vitaal belang.

Gezien de globalisering van de markt, de digitale vooruitgang  (‘e-commerce’) en de steeds groeiende regelgeving aangaande consumentenbescherming is degelijk juridisch advies en bijstand van onschatbare waarde.

Wij staan uw bij om een betrouwbare, transparante en performante strategie aangaande de betaling van uw facturen te ontwikkelen en op te volgen.

Dergelijke strategie kan bv. bestaan uit enerzijds een fase van minnelijke invordering en anderzijds een fase van gerechtelijke invordering.  Ook houden wij steeds uw factuurvoorwaarden up-to-date met de huidige stand van wetgeving en rechtspraak. Steeds houden wij rekening met uw specifieke noden en wensen.

Wij adviseren en vertegenwoordigen u in rechte in het kader van de  invordering van uw onbetaalde facturen voor de Belgische rechtbanken en hoven.  

Ook aangaande de invordering van uw facturen over de landsgrenzen heen kunnen wij u met woord en daad bijstaan.

Rekening houdende met de economische finaliteit van uw onderneming maken wij er bovendien een punt van om naast de legaliteit ook de opportuniteit (zoals bv. in het licht van de solvabiliteit van uw schuldenaar) van de invordering te beoordelen.

Naar gelang uw specifieke situatie stellen wij een alternatieve regeling voor aangaande de tarieven. De tarieven kunnen dan ook bepaald worden aan een vaste dossierkost per invorderingsdossier. Vraag hier alvast een offerte. 

HUURRECHT

Is het nu als huurder of als verhuurder,  allemaal komen we wel eens in aanraking met het huurrecht.

Het huurrecht bestaat klassiek uit drie takken.

GEMEEN HUURRECHT  

Het gemeen huurrecht betreft de basis- of kernbeginselen van de huurregelgeving.  Voor zover de wet geen specifieke regeling voorziet is het gemeenrecht van toepassing op alle huurovereenkomsten voor de huur van onroerende goederen.

Naast het algemeen huurrecht zijn er nog twee specifieke takken, m.n. woninghuur en handelshuur, die als het ware verder bouwen op het gemeen huurrecht en tegemoet komen aan specifieke noden.

WONINGHUUR

Voor woninghuur werd een dwingend kader gecreëerd door de wetgever waarvan men in principe niet kan afwijken. Zo moet de verhuurde woning bv. voldoen aan enkele wettelijke voorschriften op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 

De woninghuurwet is van toepassing op een huurovereenkomst voor een goed dat gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats. De verhuurder moet steeds ingestemd hebben met de bestemming van het goed als hoofdverblijfplaats. In sommige gevallen kunnen partijen opteren om geen toepassing te maken van de woninghuurwet, doch moeten zij uitdrukkelijk in de overeenkomst de reden van uitsluiting (bv. studentenkamer, kantoor,..) en daadwerkelijke hoofdverblijfplaats van de huurder opgeven.

Verder zijn er vele andere formaliteiten waar u rekening mee dient te houden bij het aangaan van een woninghuurovereenkomst zoals de verplichte registratie, plaatsbeschrijving,...

Ook op lokaal niveau wordt steeds vaker een woonbeleid gevoerd met belangrijke gevolgen op vlak van huurrecht (bv. te beschermen ééngezinswoning, hospitawonen,..). 

Puttende uit jaren praktijkervaring verzorgen wij voor u de redactie van uw woninghuurovereenkomst(en). Dienaangaande beschikken wij over moduleerbare modellen die het ons toestaan om snel, op maat en aan scherpe prijzen goede overeenkomsten te bieden.

Bovendien adviseren wij u graag voor al uw andere vragen aangaande woninghuur.

Ook bij een procedure voor het vredegerecht staat wij u met raad en daad bij teneinde uw belangen te verdedigen.

HANDELSHUUR

Ook voor handelshuur creëerde de wetgever een kader die tegemoet komt aan de specifieke noden van de handelshuur en haar inherente economische finaliteit.  

Er is sprake van handelshuur wanneer uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen wordt dat het gehuurde goed in hoofdzaak wordt gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of ambacht die rechtstreeks in contact met het publiek staat. Wanneer alle voorwaarden voldaan zijn is de handelshuur steeds van toepassing.

Eén van de voornaamste kenmerken van de een handelshuur is de lange duur waarin de wet voorziet. Zo wordt een handelshuur steeds aangegaan voor minimum 9 jaar en heeft de huurder het recht om de huur tot 3 maal toe voor 9 jaar te verlengen. 

Ook het recht op herziening van de huurprijs kenmerkt de handelshuur.

Verder wordt de handelshuur getypeerd door formalisme. Zo zal de verlenging van de handelshuur in principe slechts mogelijk zijn tussen de 18de en 15de maand voorafgaande aan het einde van de duur handelshuur. Bovendien dient men de verhuurder in kennis te stellen per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

In sommige gevallen zal de handelshuurwet niet van toepassing zijn omdat u bv. geen handelaar bent – maar een vrije beroeper – , of het desbetreffende pand niet rechtstreeks toegankelijk

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht is een vrij jonge tak van het recht. Slechts in de aanloop van de grote Europese revoluties ontstond het idee dat de vruchten van de menselijke creatieve geest beschermd dienden te worden.

Het auteursrecht biedt bescherming voor werken van letterkunde en kunst. Meer specifiek – maar niet exclusief – gaat het over schilderijen, tekeningen, filmwerken, foto’s, muziek, beeldhouwwerken, games, design, architectuur, websites...

In tegenstelling tot andere intellectuele rechten, zoals het merkenrecht en het octrooirecht, dient men geen enkele aanvraag of depot te doen teneinde auteursrechtelijke bescherming te genieten voor zijn werk.

Het auteursrecht biedt bescherming tot 70 jaar na de dood van de auteur. De rechten worden na de dood in principe voortgezet door de erfgenamen van de auteur.

Het auteursrecht valt uiteen in twee delen.

Enerzijds het patrimoniaal deel en anderzijds het moreel deel.

Het patrimoniaal gedeelte, zijnde ‘de rechten’ zoals men ze vaak noemt, kan steeds geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of verkocht door de auteur. Juristen spreken niet van ‘de rechten’ maar van reproductierecht. Het recht tot reproductie, dat in principe exclusief toebehoort tot de auteur, kan dus overgedragen of verkocht worden door de auteur.

Het moreel gedeelte van het auteursrecht is niet overdraagbaar. Het moreel gedeelte van het auteursrecht houdt in dat de auteur steeds zeggenschap heeft over zijn werk. Zo kan een auteur in principe steeds stappen ondernemen wanneer zijn werk gebruikt wordt op een manier die volgens hem niet gepast is.

COPYRIGHT

Copyright is het Angelsaksische broertje van het auteursrecht. De gelijkenissen zijn groot doch zijn er ook enkele verschillen. Zo heeft het copyright een sterkere focus op het patrimoniaal gedeelte, het is te zeggen de bescherming van inkomsten.

WAT IS ER NU VAN TOEPASSING?

In principe geldt de belgische auteurswet enkel in België.

Europa heeft echter niet stilgezeten en heeft op Europees niveau harmonisatie bewerkstelligt van de nationale auteurswetten.

Ook op internationaal niveau bestaan meerdere afdwingbare verdragen waarop men zich kan beroepen.

WELKE STAPPEN KUNNEN ER ONDERNOMEN WORDEN?

De wetgever heeft de auteur meerdere mogelijkheden geboden om een inbreuk op het reproductierecht te beteugelen. Enerzijds heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om door middel van een stakingsvordering adequaat en snel de overtreder een halt toe te roepen.  Ook een vordering tot schadevergoeding kan ingesteld worden.

Bovendien wordt namaak eveneens strafrechtelijk beteugeld. Het auteursrecht wordt dus niet enkel gezien als een recht dat enkel private belangen dient. 

Zelfs indien u zich niet zou kunnen beroepen op het auteursrecht is er ook nog de mogelijkheid om zich te beroepen op de regels inzake onrechtmatige mededinging.

Wij staan u bij om de creatie van uw geest te laten renderen door uw optimaal te beschermen. Gezien het onrechtmatig kopiëren op korte tijd een enorm schade kan toetreden is snel en kordaat optreden dan ook in vele gevallen onontkoombaar.

Beschikkend over de nodige knowhow en praktijkervaring adviseren wij u en staan wij u bij voor de bevoegde rechtbanken. 

MERKENRECHT

Het merkenrecht dient enkel economische belangen. Zij  behoort tot één van de belangrijkste beschermingsmechanismes van de activiteiten van ondernemingen.

De bescherming die wordt genoten geldt enkel voor beeldmerken of woordmerken.

In tegenstelling tot het auteursrecht geniet men niet automatisch bescherming.

Teneinde bescherming te genieten dient men het merk te deponeren.

Naargelang welke bescherming men wenst te geniet kan men opteren voor een depot voor de Benelux of een Europees depot.

De houder van een merk kan optreden tegen het gebruik van een identiek of gelijkend merk met betrekking tot gelijkaardige producten/diensten.  Het merk biedt dus een exclusief verbodsrecht binnen de Benelux/Europa. 

Ook de handelsnaam kan gedeponeerd worden als merk. Nochtans biedt de handelsnaam op zich reeds bescherming alvorens enige depot. Hij die het eerst gebruik maakt van de handelsnaam kan zijn recht doen gelden om deze te voeren. Een handelsnaam houdt het recht om anderen te verbieden om een gelijkaardige naam te gebruiken op zodanige wijze dat er verwarring kan zijn. De bescherming geldt echter enkel voor het gebied waarbinnen de handelsnaam bekend is.

CONTRACTENRECHT

Voortdurend sluiten we contracten, soms zelf zonder dat we er bij stilstaan.

Contracten zorgen ervoor dat wat we afspreken ook afdwingbaar is.

Een goed en helder contract waarborgt bovendien een goede relatie tussen contractpartners .

De redactie van contracten is in vele gevallen dan ook niet te verwaarlozen.

Onze expertise aangaande het contractenrecht in het algemeen, maar ook in het bijzonder, bv. auteursrecht, aanneming, overdracht van aandelen, koop-verkoop, lening, concessie, franchise,… , stellen wij graag ter uwe beschikking.

Bovendien staan wij u bij aangaande geschillen in het kader van contracten. 

Vraag hier u afspraak.

STRAFRECHT

Wij verdedigen uw belangen met de nodige expertise, transparantie en sereniteit in een strafprocedure in zaken van algemeen en bijzonder strafrecht. 

Het strafrecht bestaat immers niet enkel uit welbekende misdrijven  zoals bv. diefstal, maar ook in specifieke rechtsdomeinen (bv. economisch recht, het sociaal recht, het milieurecht,….) werden misdrijven in het leven geroepen door de wetgever.

Een grondige kennis van het strafrecht en strafprocedure is op vandaag dan ook onontbeerlijk om in aanverwante materies een goede en adequate bijstand en advies te verlenen.

In elke stand van de strafprocedure, dus ook in de fase van strafuitvoering en strafbemiddeling,  verlenen wij u advies en bijstand op maat.

SLACHTOFFER?

Slachtoffers van misdrijven kunnen een schadeloosstelling bekomen voor de schade ten gevolge van een misdrijf. Bedrijven kunnen eveneens het slachtoffer zijn van een misdrijf.

Steeds streven wij een volledige schadeloosstelling na.

In sommige gevallen is een uitvoerbaar vonnis of arrest echter niet voldoende om daadwerkelijk vergoed te worden (bv. omwille van insolvabiliteit van de dader). In dergelijk geval staan wij u bij voor de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

Praktisch

TARIEVEN

Erelonen

In de regel worden de diensten verstrekt tegen betaling van een vooraf mee te delen uurloon variërend van € 125,00 tot € 250,00.

Daarbij gaat het om volgende diensten (niet beperkte opsomming): telefonische consultaties, consultaties na afspraak, mondelinge en schriftelijke adviesverlening, behartiging van rechtszaken als eiser of verweerder, en in strafzaken als beklaagde, burgerlijke partij, burgerlijk aansprakelijke partij, enz.…

Evenwel kan ook steeds vooraf een vast forfaitair bedrag als ereloon voor een welbepaalde zaak overeengekomen en bepaald worden.

Kantoorkosten

Evenwel kunnen de hiervoor bedoelde kantoorkosten ook globaal forfaitair vastgesteld of bepaald worden op een breukdeel van 1/3 van het bedrag van het ereloon. Als dit het geval is wordt zulks voor of uiterlijk bij de opening van het dossier onmiddellijk, schriftelijk bevestigd.

De facturen met aangehechte kosten en ereloonstaten zijn betaalbaar op het adres van het advocatenkantoor door overschrijving naar de financiële rekening van de advocaten uiterlijk 2 weken na datum van aflevering.

Bij betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van de plaats waar het kantoor gelegen is, territoriaal bevoegd.

GEGEVENS ADVOCATEN

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd via de door Orde van Vlaamse Balies gesloten collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” bij AMLIN Europe NV met waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

DIDIER VAN DE KEERE                   

OND: 0812.596.912                  BEROEPSREKENING:BE29 6301 9011 0864

BTW: BE 0812 596 912             DERDENREKENING: BE11 6301 9502 7148

LAURENT VAN DE KEERE

OND: 0539.872.405                   BEROEPSREKENING: BE76 6301 9137 4995

BTW: BE 0539.872.405             DERDENREKENING: BE07 6301 9517 4466 

 

 

Contact

Tel.: 09/224.12.10. 
Fax.: 09/233.78.81 
E-mail: info@advocatenkantoorvdk.be 

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Disclaimer & privacy