FAILLISSEMENT

De wetgever heeft gepoogd om door middel van het faillissement een kader te creëren waarin ondernemingen zonder enige toekomst een einde kunnen nemen op een wijze die de schade beperkt voor de gefailleerde en haar schuldeisers.  

In die zin biedt het faillissement de gefailleerde bescherming tegen haar schuldeisers doch wordt hij ontzet van het beheer van zijn of haar onderneming.

Het faillissement werd gelukkig de laatste decennia uit de taboesfeer getild. Nochtans werd de voorbije jaren een gestage stijging genoteerd (bron). Steeds vaker gaan ondernemingen echter failliet, niet om reden van mismanagement, maar om markt gerelateerde redenen. Sommige markten veranderen immers zo snel door technologische of economische ontwikkelingen dat niet elke onderneming het haalt.

Beschikkende over de nodige expertise en doortastendheid adviseren wij u wanneer uw onderneming zich in moeilijkheden bevind. 

Ook indien u failliet werd verklaard staan wij u bij teneinde u belangen te behartigen gedurende de gehele faillissementsprocedure.

Gekoppeld aan onze expertise in het strafrecht staan wij u tevens ook bij indien u verdacht wordt van faillissementsmisdrijven.

WANNEER KAN ER SPRAKE ZIJN VAN EEN FAILLISSEMENT?

Een onderneming kan enkel failliet verklaard worden wanneer voldaan is aan drie voorwaarden: (artikel 2 Faillissementswet)

Een handelaar is degene die daden van koophandel uitoefent en daarvan in hoofdzaak of aanvullend zijn beroep van maakt (artikelen 1 t.e.m. 3 Wetboek van Koophandel). Niet-handelaars kunnen eventueel wel gebruik maken van de collectieve schuldenregeling.

De handelaar moet op duurzame wijze opgehouden zijn te betalen en verbintenissen na te komen ten aanzien zijn schuldeiseres.

Schuldeisers, leveranciers, banken etc. moeten de handelaar weigeren om krediet te verlenen. Er moet met andere woorden sprake zijn van een zekere uitzichtloosheid.

OP WELKE MANIER KAN EEN FAILLISSEMENT TUSSENKOMEN?

Een faillissement wordt steeds vastgesteld en uitgesproken door de rechtbank van Koophandel.

Een faillissement kan door de handelaar/vennootschap zelf aangevraagd worden, maar kan ook uitgesproken worden op vraag van een schuldeiser of het openbaar ministerie.

Teneinde het faillissement in goede banen te leiden wordt voor elk faillissement een curator en een rechter-commissaris aangesteld.

De rechter-commissaris is een rechter van de rechtbank van koophandel die nauw betrokken is bij het faillissement.

Een curator is een advocaat die opgenomen is op de lijst van curatoren. De curator heeft in principe ervaring in de faillissementsrecht en aanhorende noodzakelijke rechtstakken.

De eerste taak van de curator bestaat er in om te bepalen wat de inhoud is van de onderneming. Welke goederen behoren toe aan de onderneming? Welke schulden zijn?...

Verder doet de curator natuurlijk ook het noodzakelijke aangaande het personeel.

Teneinde de schulden te bepalen wordt aan de schuldeisers van de gefailleerde gevraagd om een aangifte van schuldvordering in te dienen.  De curator beslist na aangifte welke schulden hij

Disclaimer & privacy