AUTEURSRECHT

Het auteursrecht is een vrij jonge tak van het recht. Slechts in de aanloop van de grote Europese revoluties ontstond het idee dat de vruchten van de menselijke creatieve geest beschermd dienden te worden.

Het auteursrecht biedt bescherming voor werken van letterkunde en kunst. Meer specifiek – maar niet exclusief – gaat het over schilderijen, tekeningen, filmwerken, foto’s, muziek, beeldhouwwerken, games, design, architectuur, websites...

In tegenstelling tot andere intellectuele rechten, zoals het merkenrecht en het octrooirecht, dient men geen enkele aanvraag of depot te doen teneinde auteursrechtelijke bescherming te genieten voor zijn werk.

Het auteursrecht biedt bescherming tot 70 jaar na de dood van de auteur. De rechten worden na de dood in principe voortgezet door de erfgenamen van de auteur.

Het auteursrecht valt uiteen in twee delen.

Enerzijds het patrimoniaal deel en anderzijds het moreel deel.

Het patrimoniaal gedeelte, zijnde ‘de rechten’ zoals men ze vaak noemt, kan steeds geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of verkocht door de auteur. Juristen spreken niet van ‘de rechten’ maar van reproductierecht. Het recht tot reproductie, dat in principe exclusief toebehoort tot de auteur, kan dus overgedragen of verkocht worden door de auteur.

Het moreel gedeelte van het auteursrecht is niet overdraagbaar. Het moreel gedeelte van het auteursrecht houdt in dat de auteur steeds zeggenschap heeft over zijn werk. Zo kan een auteur in principe steeds stappen ondernemen wanneer zijn werk gebruikt wordt op een manier die volgens hem niet gepast is.

COPYRIGHT

Copyright is het Angelsaksische broertje van het auteursrecht. De gelijkenissen zijn groot doch zijn er ook enkele verschillen. Zo heeft het copyright een sterkere focus op het patrimoniaal gedeelte, het is te zeggen de bescherming van inkomsten.

WAT IS ER NU VAN TOEPASSING?

In principe geldt de belgische auteurswet enkel in België.

Europa heeft echter niet stilgezeten en heeft op Europees niveau harmonisatie bewerkstelligt van de nationale auteurswetten.

Ook op internationaal niveau bestaan meerdere afdwingbare verdragen waarop men zich kan beroepen.

WELKE STAPPEN KUNNEN ER ONDERNOMEN WORDEN?

De wetgever heeft de auteur meerdere mogelijkheden geboden om een inbreuk op het reproductierecht te beteugelen. Enerzijds heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om door middel van een stakingsvordering adequaat en snel de overtreder een halt toe te roepen.  Ook een vordering tot schadevergoeding kan ingesteld worden.

Bovendien wordt namaak eveneens strafrechtelijk beteugeld. Het auteursrecht wordt dus niet enkel gezien als een recht dat enkel private belangen dient. 

Zelfs indien u zich niet zou kunnen beroepen op het auteursrecht is er ook nog de mogelijkheid om zich te beroepen op de regels inzake onrechtmatige mededinging.

Wij staan u bij om de creatie van uw geest te laten renderen door uw optimaal te beschermen. Gezien het onrechtmatig kopiëren op korte tijd een enorm schade kan toetreden is snel en kordaat optreden dan ook in vele gevallen onontkoombaar.

Beschikkend over de nodige knowhow en praktijkervaring adviseren wij u en staan wij u bij voor de bevoegde rechtbanken. 

Disclaimer & privacy