ECHTSCHEIDING

VERSCHILLENDE GRONDEN

Een echtscheiding kan uitgesproken worden op grond van 2 echtscheidingsgronden:

In beide gevallen dient men echter steeds een gerechtelijke procedure te doorlopen teneinde uit het echt te scheiden. Enkel de familierechtbank is bevoegd om de echtscheiding uit te spreken.

De echtscheiding door onderlinge toestemming (vaak ‘EOT’ genoemd) houdt in dat beide echtgenoten het eens zijn om het huwelijk te beëindigen en beide echtgenoten tot een akkoord komen wat betreft  de materiële (verdeling huis, auto , verzekeringen,..) en familiale (ouderlijk gezag, alimentatie,…) gevolgen. Het gesloten akkoord wordt naderhand voorgelegd aan de rechter. De rechter bekrachtigd vervolgens normaliter het akkoord.

De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (vaak ‘EOO’ genoemd) wordt uitgesproken wanneer er sprake is van een onherstelbare ontwrichting, m.a.w. een onleefbaar huwelijk. Bij een onherstelbare ontwrichting is de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten redelijkerwijze onmogelijk geworden. De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting kan zowel door één als door beide echtgenoten gevraagd worden. De rechtbank zal de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting uitspreken in volgende gevallen:

VOORLOPIGE MAATREGELEN

In afwachting van een definitieve regeling dienen vaak voorlopige maatregelen getroffen te worden door de familierechtbank aangaande de afzonderlijke verblijfplaats, ouderlijk gezag, alimentatie,....

Ook in geval van echtelijke moeilijkheden kan de familierechtbank voorlopige maatregelen bevelen. In geval voorlopige maatregelen dringend zijn kan geopteerd worden voor een procedure in kortgeding. Indien zelf een kortgeding niet snel genoeg zou zijn kan men zich ook richten tot de voorzitter van de rechtbank. 

Disclaimer & privacy